การตรวจสุขภาพ

การวัดขนาดรูปร่าง

การวัดองค์ประกอบ
ในร่างกาย

การวินิจฉัยสุขภาพ

ติดต่อสอบถาม :

ห้องปฏิบัติการวิจัยติดตามสุขภาพและรูปแบบการดำเนินชีวิต
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-564-6900
ต่อ 2545 - 47 และ 2219